Algemene voorwaarden

                                                                                                                                                   
ALGEMENE VOORWAARDEN HUIS N RAAD

Artikel 1 Definities

1. Opdrachtnemer: Huis N Raad, ingeschreven bij de KVK onder nummer 69577528.

2. Opdrachtgever: degene met wie Huis N Raad een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten tussen Huis N Raad, ingeschreven bij de KVK onder nummer 69577528, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden* van toepassing heeft verklaard.

2. Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. * De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever of van derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen en aanvaarding

1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 14 dagen.

2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s, zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend-, transport- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd een opdracht niet aan te nemen. Tevens behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor een aanvaarding van een offerte of overeenkomst, binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding door Opdrachtgever, in te trekken zonder dat Opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.

Artikel 4 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel afgesproken voorschot door Opdrachtgever.

3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Nutsvoorzieningen, gas, water en elektra, zullen voor rekening van Opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden, kosteloos gebruikt kunnen worden.

8. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

10. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en benodigde voorzieningen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt of op locatie aanwezig zijn. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en voorzieningen niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens en voorzieningen aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens en / of voorzieningen.

11. Indien Opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Opdrachtnemer op tijd kan starten met de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van Opdrachtgever.

12. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

13. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

14. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

15. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

16. De prijs van een dienstverlening wordt door Opdrachtnemer vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden verricht worden, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk een afwijkend uurtarief of vaste prijs, ongeacht het aantal bestede uren, is overeengekomen.

17. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, producten of onderdelen daarvan, lonen, onvoorziene stijging van het gebruikelijke aantal arbeidsuren et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren.

18. Opdrachtnemer is gerechtigd om tot 10% van de overeengekomen (richt)prijs af te wijken. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;

indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;

indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

19. Opdrachtnemer heeft het recht om bij overeenkomsten met een duur van 1 jaar of langer, de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand aan de prijsaanpassing zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover inlichten. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtnemer op te zeggen, indien hij niet akkoord gaat met deze prijsaanpassing. Reeds gestarte werkzaamheden op de datum van prijsaanpassing zullen volgens de eerder overeengekomen prijzen en voorwaarden door Opdrachtnemer worden uitgevoerd en betaald door Opdrachtgever. 

20. Alle prijzen die Huis N Raad hanteert voor haar diensten op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kan Huis N Raad te allen tijde wijzigen.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. De bevoegdheid tot opschorting of ontbinding door Opdrachtnemer geldt ook indien Opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is uit eerdere overeenkomsten.

3. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De bestaande vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10. Indien Opdrachtgever een geplaatste order/opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11. Indien Opdrachtgever een opdracht voor meubelhuur/inrichten modelwoning, tussen de verstrekking van de opdracht en meer dan 5 werkdagen voor de overeengekomen datum van inrichting annuleert zullen de door Opdrachtnemer gemaakte kosten en besteedde tijd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht tot een bedrag van maximaal 50% van de waarde van de verstrekte opdracht. Indien Opdrachtgever de opdracht annuleert binnen 5 werkdagen voor de afgesproken datum van inrichting zullen de door Opdrachtnemer gemaakte kosten en besteedde tijd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht tot een bedrag van maximaal 100% van de waarde van de verstrekte opdracht.

Artikel 6 Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hiertoe worden ook, doch niet uitsluitend, gerekend: wanprestaties en overmacht van toeleveranciers of andere derden, onverwachte elektriciteits-, computer-, internet- en telecomstoringen, computervirussen, onverwachte vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, stakingen en werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen en noodtoestand (zoals natuurrampen, rellen etc.) Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Opdrachtnemer is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer, ook niet als Opdrachtnemer voordeel geniet als gevolg van de situatie.

4. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 kalenderdagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.

2. Indien er sprake is van afname van de dienst meubelhuur/inrichten van een modelwoning dient de factuur voor deze dienst te allen tijde door Opdrachtgever volledig vooraf betaald te worden. Het volledige bedrag dient minimaal 5 werkdagen voor de dag van inrichting van de woning op de bankrekening van Opdrachtnemer bijgeschreven te zijn.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

4. Weigert Opdrachtgever mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer, dan is Opdrachtgever nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Opdrachtnemer te betalen.

5. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

8. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen naast de wettelijke rente ook alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Het in het kader van de overeenkomst door Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

5. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

6. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen van haar uitoefening van de eigendomsrechten. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt dan als ontbonden beschouwd.

7. De eventuele kosten van het terughalen of terugbrengen van de eigendommen van Opdrachtnemer en kosten van geleden schade, gederfde winst en rente van Opdrachtnemer komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. Wanneer Opdrachtgever en Opdrachtnemer een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan bevat deze voor Opdrachtnemer enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

2. De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland en bij producten uitsluitend van toepassing op defecten veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

3. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden, wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

5. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

6. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.

8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

10. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan Opdrachtnemer er niet toe verplicht worden om andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen zijn.

11. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 6 maanden na (op)levering.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever lijdt indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor wanprestatie, nalatigheid en schade veroorzaakt, al dan niet door opzet of bewuste roekeloosheid, door Opdrachtnemer voor uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde(n). De toepasselijkheid van artikel 6;76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige schade is Opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden of door bedrijfsstagnatie.

8. Alle foto’s, omschrijvingen en informatie op de website van Huis N Raad, haar social media kanalen, en in andere uitingen zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering. Zij kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en / of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, opschorting van verplichtingen of andere vorderingen. Huis N Raad is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van deze uitingen.

Artikel 11 Hoofdelijke aansprakelijkheid Opdrachtgever

1. Indien Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat met meerdere Opdrachtgevers, dan is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn.

Artikel 12 Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 13 Overgang van rechten

1. Opdrachtgever kan zijn rechten uit een overeenkomst tussen hemzelf en Opdrachtnemer niet overdragen aan derden zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer.

2. Deze bepaling geldt als beding met goederenrechtelijke werking zoals bepaald in artikel 3:38, tweede lid, BW.

Artikel 14 Verzekering

1. Opdrachtgever is verplicht het pand/de woning en inboedel waar(mee) Opdrachtgever werkt, alsmede zaken van Opdrachtnemer die in het pand aanwezig zijn voor uitvoering van de overeenkomst of onder eigendomsvoorbehoud geleverd, voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen o.a. brand, water- en ontploffingsschade en diefstal.

2. Opdrachtgever vertrekt op eerste verzoek van Opdrachtnemer de polis van de verzekeringen ter inzage.

Artikel 15 Meubelhuur

1. Opdrachtgever zorgt bij afname van de dienst meubelhuur/inrichting modelwoning voor het juiste gebruik van de meubels en accessoires, zoals overeengekomen, en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en / of diefstal daarvan.

2. Het is niet toegestaan de woning en / of de meubels en accessoires te gebruiken, gedurende de gehele periode dat de gehuurde zaken in de woning aanwezig zijn, anders dan voor bezichtiging.

3. Indien meubels en / of accessoires tijdens de aanwezigheid in de woning beschadigen of gestolen worden, al dan niet door nalatigheid van Opdrachtgever, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van Opdrachtgever.

4. De huurperiode van de meubels en accessoires gaat in op de dag van inrichting van de woning en heeft een minimale vooraf overeengekomen duur.

5. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

6. Na afloop van de vooraf overeengekomen huurperiode, wordt de huurperiode telkens stilzwijgend met één (1) maand verlengd, voor het vooraf overeengekomen tarief, tenzij Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voor het einde van de huurperiode de overeenkomst schriftelijk, per e-mail aan Opdrachtnemer beëindigt.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en boetebeding

1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis of gemaakte beelden ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

2. Opdrachtgever mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer gebruiken voor andere doeleinden dan het overeengekomen doel bij verstrekking van de opdracht. Het is niet toegestaan de door Opdrachtnemer geleverde informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen, te verkopen of anderszins (aan derden) te verspreiden.

3. Indien Opdrachtgever dit artikel over intellectuele eigendom overtreedt, verbeurt hij ten behoeve van Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 500 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 10% over bovenvermeld bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.

4. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige schade aan de zijde van Opdrachtnemer.

5. Het verbeuren van de in lid 3 genoemde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Opdrachtnemer, waaronder zijn recht om naast de boete ook schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Wijziging algemene voorwaarden

1. Huis N Raad heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen die van ondergeschikt belang zijn kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Huis N Raad zal grote inhoudelijke wijzigingen zo veel mogelijk vooraf met Opdrachtgever bespreken.

2. Van toepassing is steeds de laatste versie, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

 

 

Vastgesteld op en geldig vanaf 23 augustus 2022