Auteursrecht & disclaimer

INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT                 

Huis N Raad behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huis N Raad is het niet toegestaan om:
- inhoud van de website te kopiëren, wijzigen, of herplaatsen.
- afbeeldingen en plaatjes op de website of social media kanalen van Huis N Raad te gebruiken voor private of commerciële    doeleinden.

Toestemming kan gevraagd worden door een mail te sturen naar info@huisnraad.nl

Het is wel toegestaan om:
- Openbare social media berichten van Huis N Raad ongewijzigd te delen.
- een korte samenvatting te maken van teksten op de website en die te delen onder vermelding van een link naar de betreffende pagina op de website van Huis N Raad.

Boetebeding
Bij overtreding van de rechten op intellectuele eigendom is de overtreder een onmiddellijk opeisbare boete van € 500 verschuldigd aan Huis N Raad voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 10% over bovenvermeld bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.

Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige schade aan de zijde van Huis N Raad. 
Het verbeuren van de genoemde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Huis N Raad, waaronder haar recht om naast de boete ook schadevergoeding te vorderen.

 

DISCLAIMER

1. Onderstaande is van toepassing op de website van Huis N Raad, haar social media kanalen en andere uitingen. Door de website en/of social media kanalen van Huis N Raad te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer.

2. Huis N Raad heeft de content van de website en social media kanalen met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor juistheid en actualiteit van de inhoud. Alle foto’s, omschrijvingen en informatie op de website van Huis N Raad, haar social media kanalen, en in andere uitingen zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Zij kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of andere vorderingen. 

3. Huis N Raad is niet verantwoordelijk voor de content van websites van derden waarnaar wordt verwezen.

 

Vastgesteld op en geldig vanaf 20 januari 2020