Privacyverklaring

                                                                                                                                                       

Huis N Raad, ingeschreven bij de KVK onder nummer 69577528, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Huis N Raad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Adresgegevens werklocatie
- Woningkenmerken

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huisnraad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huis N Raad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u te informeren over onze diensten of voor communicatie over de uitvoering van onze dienstverlening. 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Huis N Raad verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Bij het achterlaten van uw gegevens op de website, via social media, telefonisch of andere digitale wijze en bij het aangaan van een overeenkomst met Huis N Raad geeft u toestemming aan Huis N Raad om deze gegevens te bewaren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

NAW gegevens, adresgegevens werklocatie, e-mailadres en telefoonnummer, 7 jaar, noodzakelijk voor verzenden van facturen, uitvoering van de overeenkomst en wettelijke verplichting op basis van belastingwet.
                       
Woningkenmerken, 2 jaar, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 
                        

Delen van persoonsgegevens met derden

Huis N Raad verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Huis N Raad gebruikt functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Huis N Raad gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Er worden geen cookies gebruikt door derden en er worden ook geen cookies geplaatst om uw surfgedrag etc. te volgen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huis N Raad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huisnraad.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Huis N Raad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Beveiliging persoonsgegevens

Huis N Raad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Huis N Raad.

info@huisnraad.nl

Tel: 0638667513

www.huisnraad.nl

 

 

Vastgesteld op en geldig vanaf 30 januari 2020